Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00

Obchodné podmienky

Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu www.emelix.sk je spoločnosť Emelix, s. r. o. so sídlom Štúrova 61, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO: 35 804 386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23294/B.

Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku produktu z ponuky na internetovej stránke predávajúceho za podmienok, ktoré sú špecifikované v týchto obchodných podmienkach.

Ak je zákazníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty z ponuky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, spravujú sa právne vzťahy medzi zúčastnenými stranami v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ je zákazníkom spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje produkty z ponuky a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania použijú sa aj ustanovenia zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

V prípade, že je zákazníkom právnická osoba alebo fyzická osoba a nakupuje produkty z ponuky za účelom podnikania, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

I. Postup pri objednávaní

1. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar z ponuky na internetovej stránke predávajúceho, pri ktorom je umiestnené tlačidlo (ikona) košík.

2. Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačidla/ikony košík, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje, ktoré systém  vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu predávajúceho. Zákazník si vyberie spôsob dopravy, ktorý mu systém ponúka.

3. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Emelix, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov spoločnosti Emelix, s.r.o.

 

II. Platobné podmienky

1. Všetky ceny tovarov sú konečné. Predávajúci umožňuje platbu na dobierku, platobným príkazom, v hotovosti a na splátky.

2. Cena produktov je stanovená na základe aktuálneho cenníka, ktorý je dostupný na internetovej stránke predávajúceho http://www.emelix.sk/produkty . Cena produktu je uvádzaná aj priamo v objednávke.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka.

 

III. Dodacie podmienky 

1. Spoločnosť Emelix s.r.o. sa zaväzuje expedovať objednaný tovar zákazníkovi do 3 pracovných dní od skompletovania objednávky. Spoločnosť Emelix, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak si zákazník  zásielku nepreberie,  môže si spoločnosť Emelix, s.r.o. nárokovať náklady spojené s expedovaním tovaru a poštovného (v tomto prípade aj za poštovné späť).

2. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu / sídla zákazníka. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením donášky tovaru priamo do bytu / sídla svojpomocne. Spoločnosť Emelix, s.r.o. nebude uznávať reklamácie na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou.

 

IV. Faktúry a dokumenty

1. Faktúra a všetky dokumenty sú pribaľované k tovaru. Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu na adrese podpora@emelix.sk, alebo telefonickým rozhovorom. 

 

V. Reklamačné podmienky

1. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

2. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku pre zákazníkov spoločnosti Emelix, s.r.o. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť len na základe vyplneného reklamačného formulára, ktorý spolu s kópiou faktúry a reklamovaným tovarom zašle na našu adresu.

3. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním, alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť  Emelix, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

VI. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (platí v prípade zákazníka, ktorý nakupuje produkty z ponuky a tie mu neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania).

2. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese  podpora@emelix.sk. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Emelix, s.r.o. Tovar nesmie javiť známky používania, nesmie byť poškodený a musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom obale. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po prijatí vráteného tovaru, vrátime do 15 dní zákazníkovi  zaplatenú sumu na číslo účtu, ktoré uvedie vo formulári na vrátenie tovaru.

 

VII. Ochrana osobných údajov

1. Naša spoločnosť zhromažďuje poskytnuté osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté údaje neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti) a taktiež ich nebudeme zverejňovať.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje o zákazníkoch – fyzických osobách v nasledovnom rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, prípadne adresa na dodanie tovaru v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ.

3. Odoslaním objednávky z internetovej stránky predávajúceho udeľuje zákazník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa  odseku 2 tohto článku VOP v informačných systémoch predávajúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas sa udeľuje  na  dobu neurčitú a o vymazanie Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na adrese podpora@emelix.sk.

 

VIII. Záručné podmienky

1. Na každý výrobok sa pre fyzické osoby vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku firmy Emelix, s.r.o.. Záručná doba pre právnické osoby,  ako aj pre fyzické osoby - podnikateľov, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a Reklamačným poriadkom firmy Emelix, s.r.o.. Pri uplatnení práva na záručnú opravu musí zásielka s reklamovaným tovarom obsahovať vyplnený reklamačný formulár, kópiu faktúry, vyplnený záručný list - ak bol súčasťou dodávky, kópiu dokladu o zaplatení tovaru.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zákazník vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

2. Predávajúci a zákazník vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku - predovšetkým prostredníctvom e-mailu na adrese podpora@emelix.sk, alebo telefonickým rozhovorom ako platnú a záväznú pre obe strany.

3. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.7.2013.