Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

 - správa registratúry a evidencia pošty

Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry je plne sieťový program spĺňajúci požiadavky zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 • Časovo efektívna evidencia doručenej, odoslenej pošty a interných dokumentov
 • Klient-server aplikácia s minimálnymi nárokmi na hardvér
 • Databázový server zdarma
 • Plne konfigurovateľný systém užívateľských práv
 • Prehľadné, užívateľsky modifikovateľné tlačové i grafické výstupy
 • Skriptovanie užívateľského rozhrania a výstupov
 • Jednotné, ľahko osvojiteľné užívateľské prostredie poskytujúce maximálny komfort a širokú škálu možností
 • Voliteľný počet podateľní, príručných registratúr a registratúrnych stredísk
 • Možnosť skenovania dokumentov a prikladanie elektronických príloh ku všetkým záznamom a spisom
 • Podpora skenerov s podávačom dokumentov
 • Spracovanie veľkého množstva dokumentov bez ohrozenia výkonu systému alebo komfortu práce so spismi
 • Posielanie správ cez aplikáciu

Demoverzia

EPOS - Kniha doručenej a odoslanej pošty

 • Elektronická komunikácia s poštou, Hromadný podací lístok, Výplatný zúčtovací lístok
 • Obsahuje číselníky a cenník Slovenskej pošty
 • Skriptovanie užívateľského rozhrania a výstupov
 • Vylepšené užívateľské rozhranie

EPOS - Evidencia pošty + Kompletná správa registratúry

Podateľňa

 • Podateľňa - zápis došlej a odoslanej pošty
 • Evidencia záznamov bez spisu, ktoré priamo nepodliehajú registratúre (napr. faktúry)
 • Tlač hromadného podacieho hárku
 • Pridelenie záznamov konkrétnym pracovníkom
 • Pri záznamoch je možnosť vyplnenia doplnkových informácií (číslo faktúry, suma)

Príručné registratúry / registratúrne denníky

 • Rýchle a účinné vyhľadávanie v prehľadoch, široká ponuka filtrov
 • Oddelené príručné registratúry medzi pracovníkmi
 • Voliteľný systém prístupových práv (napr. zdieľanie spisov v rámci oddelenia ( zastupiteľnosť )
 • Zjednodušené spisové obaly - sprievodky
 • Odpovedanie na dokumenty a spätný tok do podateľne
 • Tlač aktuálnych informácií (spis, obsah spisu, záznamy)
 • Hromadné uzatvorenie rozpracovaných spisov (napr. na konci roka)

Registratúrne stredisko

 • Zber spisov z príručných registratúr
 • Archivácia dokumentov
 • Komunikácia so štátnym archívom, skartácia
 • Výpožičky spisov

Viac