Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Pozičný sklad

Evidencia materiálu a tovaru v sklade podľa miesta uloženia v skladových pozíciách (napr. miestach v regáloch). Pri použití čiarových kódov a mobilných terminálov sa výrazne zníži prácnosť a zvýši rýchlosť skladovej evidencie, zmiznú problémy a strata času s hľadaním položky v sklade a zjednoduší sa možnosť kontroly - čiastková , alebo celková inventúra.

 • Podpora vo všetkých skladových moduloch programu ELVIS
 • Efektívne spracovanie pozícií v sklade, skladových položiek aj dokladov pomocou čiarových kódov
 • Možnosť podrobne určiť, ktoré skladové položky sa majú pozične spracovávať
 • Ľubovoľná definícia štruktúry skladu podľa potrieb užívateľa
 • Podpora bezdrôtových mobilných terminálov
 • Pozičné naskladňovanie a vyskladňovanie
 • Automatická väzba pozičného spracovania na skladové doklady
 • Informácia o uložení skladových položiek je k dispozícii v reálnom čase
 • Informácia o umiestnení skladových položiek a obsadenosti skladových miest
 • Informácia o histórii pohybov v pozičnom sklade
 • Jednoduchá inventúra pomocou čiarových kódov
 • Prepojenie s modulmi Výroba a Expedícia
 • Možnosť sledovania balenia a ukladania na palety - Vychystávky

Nadstavbou skladového subsystému programu ELVIS je evidencia skladových položiek a množstiev podľa skladových pozícií. Umožňuje v reálnom čase sledovať fyzické uloženie ľubovoľných skladových položiek v definovanej štruktúre skladu. Pozičné spracovanie je podporované jednak v samotnom programe ELVIS a jednak v špecializovanej aplikácii EBART, určenej pre mobilné bezdrôtové terminály s čítačkou čiarových kódov. Koncepcia programu umožňuje zaviesť vo firme pozičné spracovanie postupne, aby sa nenarušil bežný chod prijímania a vydávania zo skladu.

Nastavenie pozičného spracovania

V programe je možné detailne určiť, ktoré skladové položky a ktoré sklady sa majú spracovávať pozičným spôsobom. Tieto položky potom povinne musia pri naskladnení alebo vyskladnení prejsť pozičným spracovaním, aby sa jednoznačne určilo ich fyzické umiestnenie. Pozičné spracovanie pracuje v reálnom čase s databázou programu ELVIS, takže akákoľvek informácia o zmene umiestnenia skladových položiek je okamžite prístupná v celom programe.

Štruktúra pozičného skladu

Program ELVIS umožňuje definovať ľubovoľnú štruktúru skladu. Najbežnejšie je delenie na sklad, regál a pozíciu. Toto rozdelenie je možné v celom rozsahu prispôsobiť potrebám konkrétneho užívateľa. Číselník štruktúry skladu umožňuje okrem toho kedykoľvek zobraziť nielen okamžité obsadenie jednotlivých pozícií, ale aj históriu pozičných pohybov, vrátene väzieb na skladové doklady.

Integrácia do skladových modulov

Pozičné spracovanie podporujú všetky skladové moduly programu ELVIS, teda nákup, interný príjem a výdaj vrátene výroby, príjem z objednávok, expedičný výdaj aj externé zušľachtenie. V každej položke príslušného skladového dokladu je k dispozícii informácia o stave pozičného naskladnenia a ďalej všeobecná informácia o tom, kde a v akých množstvách sa príslušná položka nachádza.

Podpora čiarového kódu

Použitie čiarových kódov zrýchľuje spracovanie pozičného skladu a podstatným spôsobom znižuje chyby pri zadávaní údajov. Program ELVIS umožňuje použitie čiarových kódov na všetkých úrovniach spracovania skladu. Čiarovými kódmi môžu byť označené skladové doklady, pozície (skladové miesta) aj skladové položky - materiály, tovar aj vlastné výrobky. Subsystém riadenia výroby tiež umožňuje označovať vlastné výrobky čiarovým kódom, vrátanie sériového čísla výrobku.

Balenie a paletovanie

Špeciálnym prípadom pozičného spracovania je balenie a paletovanie. Pozičný systém programu ELVIS dáva užívateľovi široké možnosti pri príprave a evidencii zoskupenia skladových položiek ľubovoľným spôsobom do balení, paliet, kontajnerov a podobne. Balenia sú automaticky evidované a môžu byť opäť označené vlastným čiarovým kódom.

Všetky tieto výhody programu ELVIS môžete využiť vo svojom podniku aj Vy.

Kontaktujte nás