Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Informačný systém pre výrobný podnik

 • Sledovanie výroby od objednávky až po expedíciu
 • Technologická príprava výroby, možnosť rôznych verzií výrobku 
 • Široko konfigurovateľná kalkulácia výrobných cien 
 • Možnosť kalkulácie v predbežných cenách
 • Unikátna možnosť univerzálnych, parametrizovaných výrobných definícií
 • Riadenie výroby podľa objednávok aj podľa stavu zásob výrobkov
 • Dielenské riadenie, odvody výroby
 • Sledovanie kvality výroby
 • Záznam, riešenie a vyhodnocovanie nezhodných výrobkov
 • Odkazy na výkresovú dokumentáciu aj meracie a kontrolné postupy
 • Generovanie žiadaniek na materiál alebo automatické odpisovanie
 • Prepojenie s modulmi Skladu a Odbytu
 • Možnosť prepojenia s externými CAD systémami
 • Všetky výrobné moduly sú prepojené možnosťou "skokov" medzi nimi

Prípadová štúdia pre výrobu v strojárskom podniku.

Predpokladaný používateľ

Menší až stredný podnik (približne 100 až 500 zamestnancov) vyrába špecializované strojárske výrobky. Sortiment výrobkov má veľký rozsah (niekoľko tisíc výrobkov a ich modifikácií), podľa potreby sa výrobky modifikujú na základe požiadaviek odberateľov. Podnik vyrába rôzne veľké série, od prakticky kusovej výroby až po desiatky tisíc kusov. Snaží sa dodržiavať krátke dodacie lehoty. Podnik je vybavený informačnou technológiou v podobe počítačovej siete s pracovnými stanicami na každom oddelení. Pracovné stanice sú vybavené operačným systémom Windows XP a vyšším. Súčasné programové vybavenie je rôznorodé a jednotlivé agendy nie sú prepojené, prípadne sa riešia pomocou tabuliek a dokumentov programu MS Office.

Podnik potrebuje

 • získať komplexný prehľad o stave objednávok a na ne nadväzujúcej výroby
 • sprehľadniť a zrýchliť prípravu výroby
 • pružnejšie reagovať na potreby odberateľov
 • presne sledovať náklady na výrobu aj na ostatné činnosti
 • znížiť náklady na tvorbu a kontrolu výrobných podkladov 

Nasadenie programu ELVIS

Program ELVIS má nízke nároky na server aj použité pracovné stanice. Prakticky každá novšia pracovná stanica, ktorá je vhodná pre operačný systém Windows XP a vyšší, bez problémov vyhovuje aj programu ELVIS. Použitý open-source databázový server Firebird je zdarma a veľmi jednoducho sa inštaluje. Je preto možné rýchlo nainštalovať serverovú časť aj klientsku časť programu ELVIS a začať s potrebnými implementačnými prácami - prispôsobenie programu pre náš výrobný podnik, nastavenie parametrov, prispôsobenie tlačových zostáv a školenie užívateľov.

Vzhľadom na vysokú integráciu jednotlivých subsystémov programu ELVIS sa jeho výhody najrýchlejšie prejavia pri komplexnom nasadení. Pre uvažovaný strojársky podnik vyberieme minimálne subsystémy Sklad, Odbyt a Výroba. Najvyšší prínos dosiahneme pri použití aj subsystému Účtovníctvo.

Naša firma Emelix s.r.o. pristupuje ku každej implementácii individuálne. Využívame skúsenosti z už realizovaných nasadení programu ELVIS a snažíme sa pomôcť zákazníkovi odporúčaním overených postupov. V uvažovanom strojárskom podniku sa na základe analýzy procesov spracovania jednotlivých činností najskôr vykoná príprava programu:

 • zavedenie užívateľov a pridelenie práv
 • zavedenie dokladových radov pre spracovanie dokumentov
 • prispôsobenie tlačených zostáv podľa zvyklostí zákazníka
 • naplnenie základných číselníkov (zoznam obchodných partnerov, skladové karty, technologické operácie ...). Ak je to možné, číselníky sa prevedú z doteraz používaných programov

Po zaškolení nasleduje postupné spustenie programu ELVIS v úlohe hlavného podnikového informačného systému.

Každodenná práca s programom ELVIS

Pracovníci odbytu prijímajú objednávky odberateľov. Pokiaľ sa požadovaný výrobok nenachádza na sklade, priamo z objednávky vystavia požiadavku na výrobu. Operátor výroby niekoľkými kliknutiami myšou preberie požiadavku a vystaví z nej výrobný príkaz. Tento prechádza ako požiadavka do dielenského riadenia výroby a príslušný majster ho preberie. Pri plánovaní výroby na nasledujúci deň majster opäť niekoľkými kliknutiami vytvorí z jedného alebo viacerých výrobných príkazov žiadanku na materiál, ktorá automaticky prichádza k skladníkom, aby mohli pripraviť výdaj požadovaného materiálu. Po zapísaní hotovej výroby dostávajú automatické avízo pracovníci výstupnej kontroly a schvaľujú výrobky na prijatie do skladu hotových výrobkov. Našli nezhodný výrobok, ktorý nespĺňa prísnu podnikovú normu? Zapíšu do programu ELVIS protokol o nezhode a navrhnú riešenie.

V ktoromkoľvek bode tohto procesu môže každý oprávnený pracovník získať informácie o stave prebiehajúcej výroby - podľa čísla výrobného príkazu, čísla objednávky, odberateľa, výrobkov, termínov... Komplexná integrácia programu ELVIS zjednodušuje prehľad o výrobných procesoch a podáva v každom okamihu ucelený obraz.

Výrobky je potrebné definovať a tieto definície udržiavať a spravovať. Moduly technickej prípravy výroby definujú výrobok pomocou kusovníkov, sledu výrobných operácií a technologických postupov. Každý výrobok môže mať viacero definícií, buď ako evidenciu zmien výrobku alebo ako rôzne verzie. Štandardnými nástrojmi sú stromový kusovník s detekciou chybne alebo neúplne zadaných údajov, inverzný kusovník a nástroje na hromadné zmeny definícií. Ak nestačí flexibilita týchto nástrojov, užívateľ môže použiť unikátne dynamické definície výrobkov, ktoré pomocou skriptov vytvoria z vopred pripravenej šablóny novú definíciu na základe parametrov vložených v objednávke. Ak je potrebné vytvoriť novú modifikáciu výrobku, je možné jednoducho prebrať a následne upraviť definíciu z existujúceho výrobku.

Ekonómovia výrobného podniku využívajú výkonný aparát kalkulácie cien výrobkov, ktorý umožňuje počítať nie len platné ceny, ale aj modelovať, ako ceny výrobkov ovplyvnia meniace sa ceny materiálu, práce a výrobné dávky.

Všetky tieto procesy sú v programe ELVIS automatizované, ale len do tej miery, aby sa znížili nároky na pracovníkov a ušetril sa čas a náklady. Konečné rozhodovanie má v rukách vždy užívateľ.

Prínosy použitia programu ELVIS

Nasadenie programu ELVIS v uvažovanom výrobnom podniku prinieslo veľa výhod:

 • zjednodušenie sledovania obchodných a výrobných procesov
 • trvalý prehľad o okamžitom stave výroby, skladových zásob, plnenia objednávok
 • zníženie nárokov na pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia
 • zjednodušenie a zrýchlenie prípravy podkladov pre výrobu
 • presné kalkulácie cien výrobkov
 • modelovanie účinkov zmien v cenách materiálov a práce
 • a mnoho ďalších

Všetky tieto výhody programu ELVIS môžete využiť vo svojom podniku aj Vy. 

Kontaktujte nás